Zásady ochrany osobních údajů

Informace poskytnuté podle článků 13-14 GDPR 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) je informovat Uživatele o osobních údajích, kterými se rozumí jakékoli informace umožňující identifikaci fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“), shromážděné z webových stránek www.gluconol- website.com (dále jen „Aplikace“).

Správce údajů může tyto informace upravit nebo jednoduše aktualizovat, zcela nebo částečně, tím, že informuje uživatele. Změny a aktualizace budou závazné, jakmile budou zveřejněny v Aplikaci. Uživatel je proto vyzván, aby si přečetl Zásady ochrany osobních údajů při každém přístupu k Aplikaci.

V případě neakceptování změn provedených v Zásadách ochrany osobních údajů je Uživatel povinen přestat používat tuto Aplikaci a může požádat Správce o odstranění jeho Osobních údajů.

1. Osobní údaje shromážděné aplikací

Správce údajů shromažďuje následující typy osobních údajů:

A. Data a obsah automaticky získané při používání Aplikace:

Technické údaje: počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této Aplikace mohou během svého běžného provozu získávat některé Osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány za účelem spojení s identifikovanými uživateli, ale které by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s Údaji drženými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie zahrnuje IP adresy nebo názvy domén používané uživateli, kteří se připojují k Aplikaci, adresy v zápisu URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost získaného souboru atd.

B. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií:

Aplikace používá soubory cookie, webové majáky, jedinečné identifikátory a další podobné technologie ke shromažďování osobních údajů na stránkách, navštívených odkazů a dalších akcí prováděných při používání našich služeb. Jsou uloženy do paměti, aby byly poté znovu odeslány při příští návštěvě stejného uživatele. Uživatel si může prohlédnout úplné Zásady používání souborů cookie na následující adrese: https://www.gluconol-website.com/cookie-policy/

2. Účel

Shromážděné osobní údaje mohou být použity pro plnění smluvních a předsmluvních závazků a pro plnění zákonných povinností, jakož i pro následující účely:

Archivace, hosting a správa backend infrastruktury: pro správu technické infrastruktury pro archivaci dat uživatelů. Osobní údaje jsou sdělovány společnosti SiteGround Spain SL, https://it.siteground.com/terms.htm

Statistiky pouze s anonymními údaji: provádět statistické analýzy na základě agregovaných údajů nebo údajů, které neumožňují identifikaci uživatele. Osobní údaje jsou sdělovány společnosti Google LLC, https://policies.google.com/privacy ;

Monitorování, analýza a sledování chování Uživatele: ke sledování a analýze toho, jak se Uživatel chová v Aplikaci. Osobní údaje jsou sdělovány společnosti Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

Cílení reklamy a remarketingu: zobrazovat reklamy, které jsou pro vás relevantnější na základě vašeho chování a preferencí při procházení. Osobní údaje jsou sdělovány společnosti Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

3. Metody zpracování

Zpracování osobních údajů se provádí pomocí IT a/nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a logikou, která se striktně vztahuje k uvedeným účelům. V některých případech mohou mít k Osobním údajům přístup i subjekty podílející se na organizaci Správce údajů (jako např. personální management, zaměstnanci prodejních oblastí, správci systému apod.) nebo externí subjekty (jako jsou IT společnosti, dodavatelé služeb, poštovních dopravců, poskytovatelů hostingu atd.). V případě potřeby mohou být tyto subjekty pověřeny správcem údajů jako zpracovatelé údajů, stejně jako přístup k osobním údajům uživatelů, kdykoli to bude nutné, a budou smluvně zavázány k zachování důvěrnosti osobních údajů.

4. Právní základ léčby

Zpracování Osobních údajů týkajících se Uživatele je založeno na následujících právních základech:

 • souhlas udělený Uživatelem pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro provedení předsmluvních opatření
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce údajů vztahuje
 • ošetření je nezbytné pro splnění úkolu veřejného zájmu nebo pro výkon veřejných pravomocí svěřených správci údajů
 • zpracování je nezbytné pro výkon oprávněného zájmu správce údajů nebo třetích stran
 • zpracování je nezbytné pro sledování životně důležitých zájmů správce údajů nebo třetích stran.

5. Umístěte

Osobní údaje jsou zpracovávány v provozovnách Správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování.

6. Bezpečnostní opatření

Zpracování je prováděno metodami a nástroji vhodnými pro zaručení bezpečnosti a důvěrnosti Osobních údajů, neboť Správce přijal adekvátní technická a organizační opatření, která zaručují a umožňují prokázat, že Zpracování je prováděno v souladu s referenční legislativa.

7. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny. Osobní údaje budou uchovávány zejména po celou dobu trvání smluvního vztahu, za účelem plnění závazků z něj vyplývajících az nich vyplývajících, za účelem dodržení platných právních a regulačních povinností, jakož i pro obranné účely vlastní nebo třetích stran. . Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, může Správce Osobní údaje uchovávat do odvolání souhlasu. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo na příkaz úřadu. Veškeré Osobní údaje budou vymazány nebo uchovávány ve formě, která neumožňuje identifikaci Uživatele, do 30 dnů po skončení doby uchovávání. Po uplynutí této lhůty,

8. Automatizované rozhodování

Veškeré shromážděné Osobní údaje nebudou podléhat žádnému automatizovanému rozhodovacímu procesu, včetně profilování, který může mít pro danou osobu právní účinky nebo ji může významně ovlivnit.

9. Vaše práva

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva s odkazem na Osobní údaje zpracovávané Vlastníkem. Uživatel má zejména právo:

 • souhlas kdykoli odvolat;
 • vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů;
 • přístup k vašim Osobním údajům;
 • ověřit a požadovat nápravu;
 • získat omezení léčby;
 • získat zrušení jejich osobních údajů;
 • přijímat jejich Osobní údaje nebo je nechat předat jinému držiteli;
 • podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů a/nebo podniknout právní kroky.

Pro uplatnění svých práv mohou uživatelé směřovat žádost na kontaktní údaje Vlastníka uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou podávány zdarma a zpracovávány Správcem údajů co nejdříve, v každém případě do 30 dnů.